Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, WORD, Skierniewice, prawo jazdy, nauka jazdy, egzamin, szkolenie, Ośrodek Szkolenia, instruktor, wojewódzki, ruch, kodeks drogowy, przewozy drogowe, kierowanie ruchem drogowym, punkty karne

Aby oglądać stronę należy mieć zainstalowaną nakładkę Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

B.R.D -BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" WORD w Skiernie-wicach obok podstawowego zadania, czyli organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiega-jących się o uprawnienia do kierowania pojazdami wykonuje inne zadania z zakresu BRD.

 

WORD w Skierniewicach zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi WORD-ami woj. łódzkiego prowadzi swe działania na terenie powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego i skierniewickiego.

 

Działania w tym zakresie podejmowane są wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi i komendami powiatowymi policji. Zadania realizowane są w następujących dziedzinach:

  1. Popularyzacja wiedzy o BRD wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  2. Promocja i poprawa BRD skierowana do mieszkańców regionu.
  3. Realizacja zadań z zakresu poprawy BRD "GAMBIT ŁÓDZKI".

 

Popularyzacja wiedzy o BRD wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Promocja i poprawa BRD skierowana do mieszkańców regionu

Mając na uwadze stałe podno-szenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym nasz ośrodek podejmuje różnorodne działania samodzielnie bądź dofinansowuje akcje prowadzone przez inne organizacje.

W roku 2008 w Skierniewicach przy szkole podstawowej nr 4 zostało zbudowane stałe mia-steczko ruchu drogowego. WORD w Skierniewicach zakupił wypo-sażenie do tego obiektu (rowery, znaki drogowe sygnalizatory), za sumę ok. 10 tys. zł.
Przez cały rok prowadziliśmy działanie popularyzujące używanie kamizelek odblaskowych przez rowerzystów pod ogólnym hasłem "Widoczny rowerzysta".
Zakupiliśmy 1500 kamizelek, które rozprowadzane są wśród uczestników różnych rajdów rowerowych oraz w akcjach prewencyjnych prowadzonych przez policję.

W okresie przedwakacyjnym, jak co roku wspomagaliśmy gimnazja w organizacji i przeprowadzaniu sprawdzianów na kartę motorowerową. Skorzystało z tej formy ok. 500 gimnazjalistów.

Jako współorganizatorzy finansujemy różne konferencje, konkursy oraz akcje medialne o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego, i tak:

Realizacja zadań z zakresu poprawy BRD "GAMBIT ŁÓDZKI"

Od wielu lat, wspólnie z innymi WORD-ami województwa łódz-kiego finansujemy program "Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - GAMBIT-ŁÓDZKI", który opracowany jest przez naukowców z Politechniki Gdań-skiej.

W październiku ubiegłego roku odbyła się w Skierniewicach regio-nalna konferencja poświęcona tej tematyce. Podstawowym założe-niem jej, było przystąpienie do wdrażania programu przez władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym przy współudziale innych organizacji i instytucji zajmujących się tą problematyką.

Wszystkie działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym planuje i koordynuje Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Jest to wojewódzki zespół koordynujący, działający przy Urzędzie Marszałkowskim.

strona główna | galeria | szkolenia | egzaminy | B.R.D | kontakt | aktualności
copyright © 2010 WORD w Skierniewicach; created by: Digital Media Design