Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, WORD, Skierniewice, prawo jazdy, nauka jazdy, egzamin, szkolenie, Ośrodek Szkolenia, instruktor, wojewódzki, ruch, kodeks drogowy, przewozy drogowe, kierowanie ruchem drogowym, punkty karne

Aby oglądać stronę należy mieć zainstalowaną nakładkę Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA


Szanowna Pani / Szanowny Panie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.) uprzejmie informujemy, że dane osobowe zawarte w złożonych przez Panią/Pana dokumentach będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach w zbiorze danych w celu realizacji usług świadczonych dla Państwa przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów § 1, ust. 1, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 z p. zm.) oraz § 10 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 232 ).
W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, administratorem zbioru danych, w których przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach.

Równocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także - w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy - prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

p.o.Dyrektora W.O.R.D.

Stefan Mierzejek

 

 

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów jest organizowane w formie kursu.

Szkolenie może rozpocząć osoba, która

 1. posiada średnie wykształcenie (bez matury),
 2. posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B przez co najmniej 3 lata, a w pozostałych kategoriach (A, C, D) przez co najmniej 1 rok,
 3. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
 4. nie jest karana przez sąd lub kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Aby wziąć udział w kursie należy złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego następujące dokumenty:

 1. Karta zgłoszeniowa na kurs.
 2. Potwierdzenie wyższego wykształcenia.
 3. Potwierdzenie okresu posiadania uprawnień do kierowania.
 4. Orzeczenie lekarskie.
 5. Orzeczenie psychologiczne.
 6. Zapytanie o karalność z K.R.K.

Zasady wnoszenia opłat za kurs:

 1. Szkolenie podstawowe - po zakwalifikowaniu na kurs
  1. przed terminem rozpoczęcia zajęć - I rata za zajęcia teoretyczne
  2. przed rozpoczęciem zajęć praktycznych - pozostała kwota
 2. Szkolenie dodatkowe - po zakwalifikowaniu na kurs
  1. cała kwota przed terminem rozpoczęcia zajęć

Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA NA EGZAMINATORA

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie jest przeznaczone dla osób:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć:

Zapisy na szkolenie przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach .Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 046 833-33-95.
*Przy dokonaniu opłaty za szkolenie w oddziale banku do należnej kwoty doliczana jest prowizja bankowa

Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, SZKOLENIA OKRESOWE - szkolenia dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

Kurs kwalifikacyjny - szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

Obejmuje 280 godz. w tym

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

oraz ukończyli

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 140 godz. w tym:

Kursy kwalifikacyjne kończą się testem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę. Pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej i odpowiedniego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe - prowadzone jest w formie kursu okresowego, które obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio do kategorii: D, D1, D+E, D1+E, C, C1, C+E, C1+E

Aby wziąć udział w szkoleniach należy złożyć:

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu (46) 833-33-95

Karty zgłoszeniowe na szkolenie do pobrania:

KZ - szkolenie okresowe KZ - kwalifikacja wstępna przyspieszona


Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, które skutkuje zmniejszeniem liczby punktów

 1. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.
 2. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy nie przekroczyli 24 punktów, z wyjątkiem kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: /046/ 833-33-95, 832-50-47 lub bezpośrednio w siedzibie WORD w Skierniewicach

Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA KIEROWCY NA SZKOLENIE W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW


Jazda próbna dla kandydatów na kierowców

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy wprowadza dla swoich interesantów nowy rodzaj usługi - możliwość odpłatnego szkolenia na placu manewrowym Ośrodka. Celem oferty jest ograniczenie stresu egzaminacyjnego poprzez możliwość zapoznania się z placem manewrowym WORD i odbycia jazdy na tym placu.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia Zasady korzystania z "Jazd próbnych"


Szkolenie dla egzaminatorów

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów w dniach 25,26 i 27 października, według programu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia Karta zgłoszenia na szkolenie
strona główna | galeria | szkolenia | egzaminy | B.R.D | kontakt | aktualności
copyright © 2010 WORD w Skierniewicach; created by: Digital Media Design