Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, WORD, Skierniewice, prawo jazdy, nauka jazdy, egzamin, szkolenie, Ośrodek Szkolenia, instruktor, wojewódzki, ruch, kodeks drogowy, przewozy drogowe, kierowanie ruchem drogowym, punkty karne

Aby oglądać stronę należy mieć zainstalowaną nakładkę Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INFORMACJA DLA KLIENTÓW WORD W SKIERNIEWICACH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach , ul. Stanisława Kaczyńskiego 7 96-100 Skierniewice.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, adres: word@word-skierniewice.pl lub telefonicznie 46 832-50-47 fax. 46 833-33-95. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Krzysztofem Pietruszewskim jest możliwy drogą elektroniczną, adres: k.pietruszewski@word-skierniewice.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych - wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia - są przepisy
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260 ze zm.);

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.978 ze zm.);

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2136 ze zm.).

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania lub szkolenia.
 6. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy lub szkolenia będzie niemożliwa.
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu szkolenia lub egzaminowania na prawo jazdy.
 8. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 9. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych - z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych jakim jest proces egzaminowania i szkolenia.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 13. p.o.Dyrektora W.O.R.D.

  Stefan Mierzejek

   

   

  Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy

  Szkolenie kandydatów na egzaminatorów jest organizowane w formie kursu.

  Szkolenie może rozpocząć osoba, która

  1. posiada średnie wykształcenie (bez matury),
  2. posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B przez co najmniej 3 lata, a w pozostałych kategoriach (A, C, D) przez co najmniej 1 rok,
  3. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
  4. nie jest karana przez sąd lub kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

  Aby wziąć udział w kursie należy złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszeniowa na kurs.
  2. Potwierdzenie wyższego wykształcenia.
  3. Potwierdzenie okresu posiadania uprawnień do kierowania.
  4. Orzeczenie lekarskie.
  5. Orzeczenie psychologiczne.
  6. Zapytanie o karalność z K.R.K.

  Zasady wnoszenia opłat za kurs:

  1. Szkolenie podstawowe - po zakwalifikowaniu na kurs
   1. przed terminem rozpoczęcia zajęć - I rata za zajęcia teoretyczne
   2. przed rozpoczęciem zajęć praktycznych - pozostała kwota
  2. Szkolenie dodatkowe - po zakwalifikowaniu na kurs
   1. cała kwota przed terminem rozpoczęcia zajęć

  Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

  KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA NA EGZAMINATORA

  Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób:

  • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego
  • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej
  • pilot pojazdów nienormatywnych
  • członek zespołu ratownictwa medycznego
  • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
  • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze lub za zgodą zarządcy drogi
  • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu
  • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
  • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

  Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć:

  • kserokopię dokumentu tożsamości
  • wypełnioną kartę zgłoszeniową
  • wnieść opłatę za szkolenie 276 zł.*

  Zapisy na szkolenie przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach .Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 046 833-33-95.
  *Przy dokonaniu opłaty za szkolenie w oddziale banku do należnej kwoty doliczana jest prowizja bankowa

  Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

  KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

KWALIFIKACJA WSTĘPNA, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA, SZKOLENIA OKRESOWE - szkolenia dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

Kurs kwalifikacyjny - szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

Obejmuje 280 godz. w tym

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

oraz ukończyli

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 140 godz. w tym:

Kursy kwalifikacyjne kończą się testem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę. Pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji zawodowej i odpowiedniego wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe - prowadzone jest w formie kursu okresowego, które obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio do kategorii: D, D1, D+E, D1+E, C, C1, C+E, C1+E

Aby wziąć udział w szkoleniach należy złożyć:

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu (46) 833-33-95

Karty zgłoszeniowe na szkolenie do pobrania:

KZ - szkolenie okresowe KZ - kwalifikacja wstępna przyspieszona


Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, które skutkuje zmniejszeniem liczby punktów

 1. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.
 2. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy nie przekroczyli 24 punktów, z wyjątkiem kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: /046/ 833-33-95, 832-50-47 lub bezpośrednio w siedzibie WORD w Skierniewicach

Karta zgłoszeniowa na szkolenie do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA KIEROWCY NA SZKOLENIE W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW


Jazda próbna dla kandydatów na kierowców

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach mając na uwadze konieczność ciągłego podnoszenia standardu obsługi swoich klientów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zdających egzamin państwowy wprowadza dla swoich interesantów nowy rodzaj usługi - możliwość odpłatnego szkolenia na placu manewrowym Ośrodka. Celem oferty jest ograniczenie stresu egzaminacyjnego poprzez możliwość zapoznania się z placem manewrowym WORD i odbycia jazdy na tym placu.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia Zasady korzystania z "Jazd próbnych"
strona główna | galeria | szkolenia | egzaminy | B.R.D | kontakt | aktualności
copyright © 2010 WORD w Skierniewicach; created by: Digital Media Design